Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność Poradni

MISJĄ PORADNI JEST:  wspomaganie  wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddziaływań edukacyjno - wychowawczych rodziny i szkoły. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozę oraz postępowanie postdiagnostyczne, profilaktykę, psychoedukację, doradztwo i działalność informacyjną. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w atmosferze otwartości i pełnego zaangażowania, w trosce o profesjonalne świadczenie usług.

 

WIZJA FUNKCJONOWANIA PORADNI TO: pomaganie poszczególnym jednostkom w pokonywaniu przeszkód znajdujących się na drodze do ich osobistego rozwoju, gdziekolwiek je napotykają oraz w optymanym pobudzeniu indywidualnych źródeł tego rozwoju.

 

Opis zadań Poradni w zakresie działalności diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej i doradczej zawiera Statut Poradni.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY RODZICÓW Z PORADNIĄ

 

Wynikające ze Statutu Poradni

 1. Z oferty poradni mogą korzystać dzieci oraz rodzice dzieci uczących się na terenie powiatu opolskiego.
 2. W poradni można otrzymać specjalistyczną pomoc w zakresie:

- diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej możliwości rozwojowych dziecka,           - indywidualnej terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej na terenie poradni,            - konsultacji indywidualnych dla dzieci z problemami emocjonalnymi np. nieśmiałe, zahamowane oraz z problemami w zachowaniu typu nadpobudliwość psychoruchowa, agresja itp.,

- wsparcia dla rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych(porady indywidualne dla rodziców),

- doradztwa zawodowego dla młodzieży kończącej gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne .

 1. Zgłoszenie dziecka do Poradni jest dobrowolne – na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Jeśli dziecko było badane na terenie innej poradni konieczne jest dostarczenie dokumentacji(wyniki badań, wcześniejsze opinie).
 3. Zgłoszenie na badanie lub konsultację dziecka w Poradni można otrzymać w sekretariacie lub pobrać na stronie internetowej www.pppopole.pl(zakładka wzory druków). 
 4. We wniosku konieczne jest podanie danych dziecka, telefonu kontaktowego, państwa oczekiwań oraz powodu zgłoszenia w celu wstępnego ustalenia rodzaju diagnozy.
 5. O terminie badania lub konsultacji rodzice są informowani listownie lub telefonicznie.
 6. W sytuacji konieczności zmiany terminu wizyty prosimy o kontakt z placówką w celu ustalenia innego terminu.
 7. Pomoc w poradni udzielana jest bezpłatnie.

 

 

ZASADY ORGANIZOWANIA TERAPII W PORADNI

 

Terapia psychologiczna

 1. Jest skierowania do dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, trudnościami w adaptacji do środowiska szkolnego, problemami wynikającymi ze złożonej sytuacji rodzinnej, sprawiających problemy wychowawcze.
 2. Termin pierwszej konsultacji ustalany jest po pisemnym zgłoszeniu.
 3.  Pierwsze 3 lub 4 konsultacje mają na celu nawiązanie kontaktu, poznanie sytuacji dziecka, omówienie oczekiwań dziecka i rodzica.
 4. Kolejne konsultacje odbywają się w miarę możliwości, co dwa tygodnie, w godzinach popołudniowych.
 5. W zależności od wieku dziecka i zgłaszanego problemu terapia odbywa się w formie indywidualnych konsultacji dla dziecka lub konsultacji dla dziecka i rodziców.
 6. Konieczny jest systematyczny udział w zajęciach.
 7.  Wskazane jest wcześniejsze informowanie o ewentualnych nieobecnościach.
 8. W sytuacji nieobecności dziecka i braku kontaktu rodzica z placówką w ciągu tygodnia terapia zostaje przerwana.

 

Terapia pedagogiczna:

 1. Jest skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów posiadających trudności w uczniu się, niższymi bądź nieharmonijnie rozwijającymi się możliwościami umysłowymi lub o charakterze specyficznym (dysleksja, dyskalkulia).
 2. Zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie; trwają w zależności od potrzeb i możliwości ucznia od jednej do dwóch godzin.
 3. Efekty mogą widoczne po dłuższym czasie zakłada się więc, że terapia powinna trwać minimum jeden semestr.
 4. Przy dużych trudnościach ucznia możliwa jest kontynuacja terapii przez dłuższy okres czasu  (2-3 lata).
 5. Wskazany jest systematyczny udział w terapii. W przypadku niemożności przywiezienia dziecka na zajęcia konieczne jest zawiadomienie o tym poradni.
 6. Brak kontaktu rodzica z poradnią w ciągu jednego tygodnia od nieobecności oznacza przerwanie terapii.
 7. Po zakończeniu cyklu zajęć przeprowadza się kontrolne badania psychologiczno – pedagogiczne aby ocenić efekty terapii.
 8. W przypadku występowania dużych zakłóceń w rozwoju  psychomotorycznym dzieci w wieku przedszkolnym możliwe jest zorganizowanie terapii pedagogicznej także dla dzieci tej grupy wiekowej.
 9. W trakcie trwania terapii możliwe są konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów objętych pomocą, co sprzyja osiąganiu pozytywnych efektów terapii.

 

Terapia logopedyczna

 1. Jest skierowana przede wszystkim do dzieci  wykazujących poważne opóźnienia w rozwoju mowy i języka.
 2. Do zajęć kwalifikuje się dzieci  po przeprowadzeniu badania logopedycznego (w uzasadnionych przypadkach niezbędne jest uzupełnienie badania logopedycznego diagnozą poziomu dojrzałości umysłowej, poziomu rozwoju psychomotorycznego, bądź wynikami diagnozy medycznej ).
 3. O częstotliwości zajęć decyduje logopeda. Częstotliwość spotkań terapeutycznych uzależniona jest od rodzaju i zakresu zaburzenia oraz od aktualnych możliwości poradni (liczby dzieci objętych terapią). Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, nie rzadziej niż raz na dwa, trzy tygodnie. Przy szczególnie poważnych zaburzeniach, w początkowym okresie, przewiduje się zajęcia co tydzień.
 4. Dla pełnego sukcesu terapii logopedycznej niezbędny jest systematyczny udział w zajęciach a także ścisła współpraca środowiska rodzinnego w procesie utrwalania i automatyzacji wymowy.
 5. Konieczne jest wcześniejsze informowanie o ewentualnych nieobecnościach. Nie zgłoszenie się w ustalonym terminie na zajęcia i brak kontaktu ze strony rodzica w ciągu jednego tygodnia traktowane jest jako rezygnacja z terapii.
 6. Po nieuzasadnionym przerwaniu terapii nie istnieje możliwość jej wznowienia w aktualnym roku szkolnym.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w wybrane dni do godziny 17:00

 

 

Porady wychowawcze dla rodziców

 1. Prowadzone są przez psychologów i pedagogów na terenie poradni oraz podczas udziału naszych pracowników w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół i przedszkoli.
 2. Rodzice mają możliwość indywidualnie porozmawiać, otrzymać wsparcie i poradę w rozwiązywaniu min. takich problemów jak: trudności dziecka w nauce, problemy w komunikowaniu się z dzieckiem, trudna sytuacja rodzinna, wydarzenia kryzysowe.                                                        

                                                                          Współpraca Poradni z placówkami - załącznik pdf

DOCOFERTA WSPÓŁPRACY DLA SZKÓŁ 2023- 2024.doc (99,50KB)
DOCXOFERTA WSPÓŁPRACY DLA PP 2023- 2024.docx (53,89KB)

                  Termin konsultacji w poradni jest ustalany po pisemnym zgłoszeniu.                   

Sekretariat Poradni

przyjmuje interesantów w godzinach  

poniedziałek                          7.30 - 17.00

wtorek, środa, czwartek    7.30 - 15.30

piątek                                       7.30 - 14.00