Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-11-03.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-11-05.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Dokumenty, dla których istotne są treści takie jak np. pieczęć, podpis , itp. będą zamieszczane  jedynie w postaci skanów.

http://pppopole.biuletyn.info.pl/26/sprawozdania-finansowe-za-2018.html

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-06.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Małgorzata Kraska, malgorzata.kraska@pppopole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 441 02 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
Tel.: +48774410245
Faks: +48774410371
E-mail:
Strona internetowa: www.pppopole.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia: 1 wejście główne od ulicy Książąt Opolskich pozbawione barier architektonicznych, wyposażone w szerokie, automatycznie rozsuwane drzwi; zapewniona jest możliwość skorzystania z  platformy jezdnej; 1 wejście boczne od strony parkingu z klatką schodową.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się przystanek autobusowy linii miejskich: 3, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21.

 1. W budynku nie ma windy.
 2. Sekretariat Poradni znajduje się na wysokim parterze. Z wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma jezdna dla wózków inwalidzkich.
 3. Pomieszczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu są nie w pełni dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Gabinet nr 02b oraz gabinet Dyrektora Poradni znajdują się przy sekretariacie (wysoki parter) i są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozostałe gabinety znajdują się na I piętrze.
 4. Korytarze na poszczególnych piętrach umożliwiają swobodne wyminięcie się dwóch osób.  Klatka schodowa pełni też funkcje drogi ewakuacyjnej wyposażonej w znaki
  i piktogramy ewakuacyjne zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Schody na klatce są szerokie, zaopatrzone w stabilną barierkę-poręcz.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, Poradnia umożliwia bezpłatne skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, osoba zainteresowana zobowiązana jest zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed zdarzeniem

 • za pośrednictwem poczty
 • telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 77/4410245
 • elektronicznie na adres: sekretariat@pppopole.pl
 • osobiście w PORADNI  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w OPOLU, ul. Książąt Opolskich 27.